सुबुकान नटिन एङ्ग इयोंग कालामन तुंगकोल सा मै डायनासोर?

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

क्विज टुंगकोल र डायनासोरको लागि मालिगायाङ पृष्ठदेख गर्दै! सा क्विज ना इटो, सुसुबुकन नाटिन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा मगा कहा-ह्याङ्गाङ्ग निलांग ना इटो ना नानिरहन सा मुन्डो लिबु-लिबोंग ताओन ना आङ नाकालीपास। Mayroon tayong 15 tanong na 5 मे pagpipilian bawat isa। गामिटिन आङ इयोङ नताटाङिङ कालमान उपाङ मातुकोय आङ तामाङ सगोत सा बवत तानोङ । हान्डा का ना बांग हारापिन आंग हामोन ना इटो? सिमुलन नटिन!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

क्विज टुंगकोल र डायनासोरको लागि मालिगायाङ पृष्ठदेख गर्दै! सा क्विज ना इटो, सुसुबुकन नाटिन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा मगा कहा-ह्याङ्गाङ्ग निलांग ना इटो ना नानिरहन सा मुन्डो लिबु-लिबोंग ताओन ना आङ नाकालीपास। Mayroon tayong 15 tanong na 5 मे pagpipilian bawat isa। गामिटिन आङ इयोङ नताटाङिङ कालमान उपाङ मातुकोय आङ तामाङ सगोत सा बवत तानोङ । हान्डा का ना बांग हारापिन आंग हामोन ना इटो? सिमुलन नटिन!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

क्विज टुंगकोल र डायनासोरको लागि मालिगायाङ पृष्ठदेख गर्दै! सा क्विज ना इटो, सुसुबुकन नाटिन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा मगा कहा-ह्याङ्गाङ्ग निलांग ना इटो ना नानिरहन सा मुन्डो लिबु-लिबोंग ताओन ना आङ नाकालीपास। Mayroon tayong 15 tanong na 5 मे pagpipilian bawat isa। गामिटिन आङ इयोङ नताटाङिङ कालमान उपाङ मातुकोय आङ तामाङ सगोत सा बवत तानोङ । हान्डा का ना बांग हारापिन आंग हामोन ना इटो? सिमुलन नटिन!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

क्विज टुंगकोल र डायनासोरको लागि मालिगायाङ पृष्ठदेख गर्दै! सा क्विज ना इटो, सुसुबुकन नाटिन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा मगा कहा-ह्याङ्गाङ्ग निलांग ना इटो ना नानिरहन सा मुन्डो लिबु-लिबोंग ताओन ना आङ नाकालीपास। Mayroon tayong 15 tanong na 5 मे pagpipilian bawat isa। गामिटिन आङ इयोङ नताटाङिङ कालमान उपाङ मातुकोय आङ तामाङ सगोत सा बवत तानोङ । हान्डा का ना बांग हारापिन आंग हामोन ना इटो? सिमुलन नटिन!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

क्विज टुंगकोल र डायनासोरको लागि मालिगायाङ पृष्ठदेख गर्दै! सा क्विज ना इटो, सुसुबुकन नाटिन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा मगा कहा-ह्याङ्गाङ्ग निलांग ना इटो ना नानिरहन सा मुन्डो लिबु-लिबोंग ताओन ना आङ नाकालीपास। Mayroon tayong 15 tanong na 5 मे pagpipilian bawat isa। गामिटिन आङ इयोङ नताटाङिङ कालमान उपाङ मातुकोय आङ तामाङ सगोत सा बवत तानोङ । हान्डा का ना बांग हारापिन आंग हामोन ना इटो? सिमुलन नटिन!

अहिले प्रचलनमा