सबे सबे नाटिंग किलालानिन सी एफरेन बाटा रेयेस!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Efren "Bata" Reyes के हो? Kilala siya bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas sa mundo ng bilyar। सा कन्याङ हुसे एट गैलिंग, इनिलरावन सिया बिलांग "जादुगर" र "द म्याजिशियन" दाहिल सा कन्यांग नटाटांगिंग काकायाहान ना मणिपुलाहीन र बोला। सा पामामागीतान एन कन्यांग देडिकास्योन एट पग्सिसिकाप, नागिंग इन्स्पिरास्योन सिया सा मारामिंग मनलालारो एट इपिनकिता निया आंग गैलिंग एनजी एमगा पिनोय सा लारांगन एन बिल्यार। टुक्लासिन कुंग गानो मो सिया किलालामा इफ्रेन बाटा रेयेसलाई सुबुकान एङ्ग एमिंग पगसुसुलिट ना इटो टुंगकोल के!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Efren "Bata" Reyes के हो? Kilala siya bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas sa mundo ng bilyar। सा कन्याङ हुसे एट गैलिंग, इनिलरावन सिया बिलांग "जादुगर" र "द म्याजिशियन" दाहिल सा कन्यांग नटाटांगिंग काकायाहान ना मणिपुलाहीन र बोला। सा पामामागीतान एन कन्यांग देडिकास्योन एट पग्सिसिकाप, नागिंग इन्स्पिरास्योन सिया सा मारामिंग मनलालारो एट इपिनकिता निया आंग गैलिंग एनजी एमगा पिनोय सा लारांगन एन बिल्यार। टुक्लासिन कुंग गानो मो सिया किलालामा इफ्रेन बाटा रेयेसलाई सुबुकान एङ्ग एमिंग पगसुसुलिट ना इटो टुंगकोल के!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Efren "Bata" Reyes के हो? Kilala siya bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas sa mundo ng bilyar। सा कन्याङ हुसे एट गैलिंग, इनिलरावन सिया बिलांग "जादुगर" र "द म्याजिशियन" दाहिल सा कन्यांग नटाटांगिंग काकायाहान ना मणिपुलाहीन र बोला। सा पामामागीतान एन कन्यांग देडिकास्योन एट पग्सिसिकाप, नागिंग इन्स्पिरास्योन सिया सा मारामिंग मनलालारो एट इपिनकिता निया आंग गैलिंग एनजी एमगा पिनोय सा लारांगन एन बिल्यार। टुक्लासिन कुंग गानो मो सिया किलालामा इफ्रेन बाटा रेयेसलाई सुबुकान एङ्ग एमिंग पगसुसुलिट ना इटो टुंगकोल के!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Efren "Bata" Reyes के हो? Kilala siya bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas sa mundo ng bilyar। सा कन्याङ हुसे एट गैलिंग, इनिलरावन सिया बिलांग "जादुगर" र "द म्याजिशियन" दाहिल सा कन्यांग नटाटांगिंग काकायाहान ना मणिपुलाहीन र बोला। सा पामामागीतान एन कन्यांग देडिकास्योन एट पग्सिसिकाप, नागिंग इन्स्पिरास्योन सिया सा मारामिंग मनलालारो एट इपिनकिता निया आंग गैलिंग एनजी एमगा पिनोय सा लारांगन एन बिल्यार। टुक्लासिन कुंग गानो मो सिया किलालामा इफ्रेन बाटा रेयेसलाई सुबुकान एङ्ग एमिंग पगसुसुलिट ना इटो टुंगकोल के!

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Efren "Bata" Reyes के हो? Kilala siya bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas sa mundo ng bilyar। सा कन्याङ हुसे एट गैलिंग, इनिलरावन सिया बिलांग "जादुगर" र "द म्याजिशियन" दाहिल सा कन्यांग नटाटांगिंग काकायाहान ना मणिपुलाहीन र बोला। सा पामामागीतान एन कन्यांग देडिकास्योन एट पग्सिसिकाप, नागिंग इन्स्पिरास्योन सिया सा मारामिंग मनलालारो एट इपिनकिता निया आंग गैलिंग एनजी एमगा पिनोय सा लारांगन एन बिल्यार। टुक्लासिन कुंग गानो मो सिया किलालामा इफ्रेन बाटा रेयेसलाई सुबुकान एङ्ग एमिंग पगसुसुलिट ना इटो टुंगकोल के!

अहिले प्रचलनमा