इन्स्ट्यान्ट नूडल्सको बारेमा तपाईलाई कत्तिको थाहा छ?

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

इन्स्ट्यान्ट नूडल्स: तयार गर्न छिटो, खान सजिलो, र हामी मध्ये धेरैको लागि ती अबेर राती भोकको पीडामा मुक्तिदाता। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका स्वाद र प्रकारहरूमा आउँछन्, तर तपाईलाई तिनीहरूको बारेमा कति थाहा छ? आफ्नो चाउचाउको ज्ञानको परीक्षण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईंले वर्षौंमा कत्तिको कमी गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, तत्काल नूडल्सको प्रत्येक कप इतिहास, नवीनता, र विश्वव्यापी प्रभावको ड्यासको साथ आउँछ। यो प्याक खोल्ने र भित्रको ज्ञान खोल्ने समय हो!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

इन्स्ट्यान्ट नूडल्स: तयार गर्न छिटो, खान सजिलो, र हामी मध्ये धेरैको लागि ती अबेर राती भोकको पीडामा मुक्तिदाता। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका स्वाद र प्रकारहरूमा आउँछन्, तर तपाईलाई तिनीहरूको बारेमा कति थाहा छ? आफ्नो चाउचाउको ज्ञानको परीक्षण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईंले वर्षौंमा कत्तिको कमी गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, तत्काल नूडल्सको प्रत्येक कप इतिहास, नवीनता, र विश्वव्यापी प्रभावको ड्यासको साथ आउँछ। यो प्याक खोल्ने र भित्रको ज्ञान खोल्ने समय हो!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

इन्स्ट्यान्ट नूडल्स: तयार गर्न छिटो, खान सजिलो, र हामी मध्ये धेरैको लागि ती अबेर राती भोकको पीडामा मुक्तिदाता। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका स्वाद र प्रकारहरूमा आउँछन्, तर तपाईलाई तिनीहरूको बारेमा कति थाहा छ? आफ्नो चाउचाउको ज्ञानको परीक्षण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईंले वर्षौंमा कत्तिको कमी गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, तत्काल नूडल्सको प्रत्येक कप इतिहास, नवीनता, र विश्वव्यापी प्रभावको ड्यासको साथ आउँछ। यो प्याक खोल्ने र भित्रको ज्ञान खोल्ने समय हो!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

इन्स्ट्यान्ट नूडल्स: तयार गर्न छिटो, खान सजिलो, र हामी मध्ये धेरैको लागि ती अबेर राती भोकको पीडामा मुक्तिदाता। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका स्वाद र प्रकारहरूमा आउँछन्, तर तपाईलाई तिनीहरूको बारेमा कति थाहा छ? आफ्नो चाउचाउको ज्ञानको परीक्षण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईंले वर्षौंमा कत्तिको कमी गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, तत्काल नूडल्सको प्रत्येक कप इतिहास, नवीनता, र विश्वव्यापी प्रभावको ड्यासको साथ आउँछ। यो प्याक खोल्ने र भित्रको ज्ञान खोल्ने समय हो!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

इन्स्ट्यान्ट नूडल्स: तयार गर्न छिटो, खान सजिलो, र हामी मध्ये धेरैको लागि ती अबेर राती भोकको पीडामा मुक्तिदाता। तिनीहरू विभिन्न प्रकारका स्वाद र प्रकारहरूमा आउँछन्, तर तपाईलाई तिनीहरूको बारेमा कति थाहा छ? आफ्नो चाउचाउको ज्ञानको परीक्षण गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि तपाईंले वर्षौंमा कत्तिको कमी गर्नुभएको छ। सम्झनुहोस्, तत्काल नूडल्सको प्रत्येक कप इतिहास, नवीनता, र विश्वव्यापी प्रभावको ड्यासको साथ आउँछ। यो प्याक खोल्ने र भित्रको ज्ञान खोल्ने समय हो!

अहिले प्रचलनमा