गानो काटास अंग कालामन मो तुङकोल सा पलाबास ना मिस्टर बीन।।

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Ang palabas na "Mr. Bean" ay isa sa mga pinaktanyag na komedyang briton। आङ कार्टर ना सी मिस्टर बीन, ना गिनम्पानान र रोवन एटकिन्सन, अय किलाला सा कानियाङ मगा काकाईबांग गवाइन एट नाकाकाटावाङ मा सिटवासियोन। हान्डा का बांग सुबुकन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा पाबोरिटो नाटिंग कटावा-तावाङ चौकीदार? सुमुसुनोद र कटानुङ्गनलाई सगुटिन:

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Ang palabas na "Mr. Bean" ay isa sa mga pinaktanyag na komedyang briton। आङ कार्टर ना सी मिस्टर बीन, ना गिनम्पानान र रोवन एटकिन्सन, अय किलाला सा कानियाङ मगा काकाईबांग गवाइन एट नाकाकाटावाङ मा सिटवासियोन। हान्डा का बांग सुबुकन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा पाबोरिटो नाटिंग कटावा-तावाङ चौकीदार? सुमुसुनोद र कटानुङ्गनलाई सगुटिन:

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Ang palabas na "Mr. Bean" ay isa sa mga pinaktanyag na komedyang briton। आङ कार्टर ना सी मिस्टर बीन, ना गिनम्पानान र रोवन एटकिन्सन, अय किलाला सा कानियाङ मगा काकाईबांग गवाइन एट नाकाकाटावाङ मा सिटवासियोन। हान्डा का बांग सुबुकन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा पाबोरिटो नाटिंग कटावा-तावाङ चौकीदार? सुमुसुनोद र कटानुङ्गनलाई सगुटिन:

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Ang palabas na "Mr. Bean" ay isa sa mga pinaktanyag na komedyang briton। आङ कार्टर ना सी मिस्टर बीन, ना गिनम्पानान र रोवन एटकिन्सन, अय किलाला सा कानियाङ मगा काकाईबांग गवाइन एट नाकाकाटावाङ मा सिटवासियोन। हान्डा का बांग सुबुकन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा पाबोरिटो नाटिंग कटावा-तावाङ चौकीदार? सुमुसुनोद र कटानुङ्गनलाई सगुटिन:

बधाई छ, natapos mo na! नारितो र योङ्ग परिणाम:

Ang palabas na "Mr. Bean" ay isa sa mga pinaktanyag na komedyang briton। आङ कार्टर ना सी मिस्टर बीन, ना गिनम्पानान र रोवन एटकिन्सन, अय किलाला सा कानियाङ मगा काकाईबांग गवाइन एट नाकाकाटावाङ मा सिटवासियोन। हान्डा का बांग सुबुकन आंग इयोंग कालमान तुंगकोल सा पाबोरिटो नाटिंग कटावा-तावाङ चौकीदार? सुमुसुनोद र कटानुङ्गनलाई सगुटिन:

अहिले प्रचलनमा